19 Kasım 2010 Cuma

45 feet Konteyner

Amerika seyahatimde çok sık 45'lik konteynere rastladım. Burada yoğun bir şekilde kullanılıyor. Açıkçası daha önce duymamıştım bile. Ufak bir araştırma sonrasında, Türk Kanunları, uygun kamyon bulunamaması gibi nedenlerle Türkiye'de şimdilik kullanılmadığını öğrendim. Ölçüleri ise şu şekildeymiş: 13,55 x 2,35 x 2,70. 40'lık konteynere nazaran yaklaşık 1,5 metre daha uzun olan 45' konteynerin hacmi ise 86,1 m3. Birim maliyetlerinin daha avantajlı olması nedeniyle, önümüzdeki dönemde sıkıkla tercih edileceğini şimdiden söyleyebiliriz.

©Gökhan EROL

14 Kasım 2010 Pazar

Bayram Tebriği


Kurban bayramınız kutlu olsun...

Gökhan Erol

13 Kasım 2010 Cumartesi

Konteynerlerin Denize Döküldüğü An

Brezilya'da liman kıyısına yapılacak olan rampa için çalışma yapan ekipler, kıyıdan bir parça toprak alınca olanlar oldu. Kayan zemin ile birlikte kamyonlar, konteynerler ve bir çok malzeme denize döküldü. Can kaybının yaşanmadığı olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Haberin Devamı: http://video.cnnturk.com/2010/haber/11/9/konteynerler-boyle-denize-dokuldu

10 Kasım 2010 Çarşamba

G20 'batmak için çok büyük' olacak kuruluşlara henüz karar vermedi...

G20, hangi kuruluşların sistematik açıdan önemli, hangilerininse 'batmak için çok büyük' olacağı konusunda henüz karar vermedi.

G20, hangi kuruluşların sistematik açıdan önemli finansal kuruluşlar ve "batmak için çok büyük" olacağı konusunda henüz karar vermedi.

G20'nin Finansal İstikrar Kurulu'na yakın kaynakların verdiği bilgide, iki listenin söz konusu olmadığı belirtilerek, küresel ölçekte faaliyet gösterseler de göstermeseler de sistematik açıdan önemli olan tüm bankalar için ek zarar absorbe etme önlemleri uygulanacağı ifade edildi.

Financial Times'da (FT) yer alan haberde, G20'nin sistematik açıdan önemli bankalar listesinde küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bankalara yer verileceği, yerel ölçekte faaliyet gösteren bankalara ise başka bir listede yer verileceği öne sürüldü.

Haberin Tamamı:
http://www.dunya.com/g20de-liste-karmasasi_105842_haber.html

9 Kasım 2010 Salı

EXIMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI

AMAÇ:
Bu Program’ın amacı; Sigortalı ile alıcı arasında imzalanmış olan İmalat ve Satış Sözleşmesi çerçevesinde üretilen malların henüz teslim edilmemiş olduğu hallerde, Sigortalı’nın İmalat ve Satış Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek amacıyla, malların alıcıya teslim edilmemiş bölümleriyle ilgili olarak yaptığı harcamaların ticari ve/veya politik risklere karşı belirli limitler dahilinde sigortalanmasıdır.

KAPSAM:
Bu Program çerçevesinde ihracatçıların, Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi dahilinde sigorta kapsamında bulunan ülkelerdeki çeşitli alıcıları ile imzalayacağı İmalat ve Satış Sözleşmelerine konu işlerin ifası amacıyla yapılan harcamalar sigortalanmaktadır.

Halihazırda geçerli bir Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında sevk sonrası dönem riskler için sigortalı olan Türkiye’de kayıtlı ihracatçı firmalar ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi kapsamında sevk sonrası dönem riskler için sigorta talebinde bulunacak Türkiye’de kayıtlı ihracatçı firmalar söz konusu Program’dan faydalanabilir.

Bir İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu muhtemel sevkiyatların sevk öncesi dönem risklere karşı sigorta teminatı altına alınabilmesi için, söz konusu İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne ilişkin sevk sonrası dönem risklerin de sigortalanması zorunludur. Ancak Sigortalı, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi geçerlilik süresi boyunca alıcıları ile yapacağı İmalat ve Satış Sözleşmeleri’nden, yalnızca uygun gördükleri için sevk öncesi dönem sigorta talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Sevk öncesi dönem için verilecek sigorta teminatının geçerlilik süresi 180 gün olup, Sigortalı’nın talebi üzerine, Türk Eximbank tarafından uygun görülmesi halinde, bu süre azami 180 gün daha uzatılabilir.

KAPSANAN RİSKLER:
SEVK ÖNCESİ DÖNEM TİCARİ RİSKLER
a.    Alıcının ödeyememe hali;
i)            Alıcının iflas etmesi,
ii)           Alıcı bir tüzel kişi ise borçlarını ödeyememesi nedeniyle tasfiye kararı alınması,
iii)         Alıcının borçlarının ödenmesi ile ilgili mahkeme veya yetkili bir organ tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması,
iv)         Alıcının borç ödemekten acze düştüğünün bizzat ihracatçı veya bir başka alacaklısı tarafından belgelenmesi,
v)           Alıcının borçları ile ilgili, konkordato veya benzeri bir anlaşma yapması,
vi)         Alıcının mali durumunun kısmi ödeme dahi yapamayacak hale geldiğinin ve bu nedenle yapılacak herhangi bir takibin hiçbir sonuç vermeyeceğinin veya takip masraflarını dahi karşılamayacağının Sigortalı tarafından belgelenmesi veya böyle bir belge getirilmesi mümkün değilse, bu durumun Sigortalı tarafından Türk Eximbank’a, Banka’ca kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması

SEVK ÖNCESİ DÖNEM POLİTİK RİSKLER
b.    Alıcının ve/veya Sigortalı’nın kontrolü dışında, alıcının hükümetinin Türkiye’ye yapılacak olan döviz transferini önleyen, kısıtlayan, geciktiren veya kontrol altına alan kanun, kanun hükmünde kararname veya bunlarla aynı güce sahip karar ve/veya idari düzenlemeleri yürürlüğe koyması,
c.    Alıcının ülkesi ile Türkiye arasında savaş çıkması,
d.    Alıcının ülkesinde çıkan savaş, ihtilal, iç savaş, isyan, ayaklanma ve benzeri hadiselerin meydana gelmesi,
e.    Alıcının ve Sigortalı’nın kontrolü dışında, malların alıcının ülkesine ithalinin, yürürlüğe konan kanun, kanun hükmünde kararname veya bunlarla aynı güce sahip karar ve/veya idari düzenlemeler ile önlenmesi,
f.     Alıcının ve Sigortalı’nın kontrolü dışında, alıcının ülkesinde malların ithali ile ilgili olarak evvelce verilen ve malın sevk tarihinden önceki imalat sürecinde geçerli olan müsaadenin malın sevk tarihinden önceki bir tarihte iptal edilmesi,
g.    Alıcı bir devlet veya devlet garantisine haiz  ise Sigortalı’ya yükletilemeyecek nedenlerden dolayı alıcının, Sözleşme’den kaynaklanan ödeme ve/veya diğer yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin sevk öncesi dönemde belgelenmesi veya böyle bir belge getirilmesi mümkün değil ise, bu durumun sigortalı tarafından Türk Eximbank’a, Türk Eximbank’ca kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması.  

ÜLKE ŞARTLARI VE PRİM ORANLARI:
Bu Program kapsamında sigorta teminatı altına alınan riskler Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi ile sevk öncesi dönem risklere ilişkin sigorta teminatı kapsamında belirlenecek özel şartlarla sınırlı olacak ancak prim hesabında Sevk Öncesi Dönem Prim Oranları Listesi’nde yer alan oranlar esas alınacaktır. Bununla birlikte, Türk Eximbank sigorta kapsamı altına alınan her bir işleme uygulanacak prim oranını münhasıran belirleme hakkına sahiptir.

TAZMİN EDİLECEK ZARAR ORANI:

Söz konusu Program kapsamında üstlenilen ticari ve/veya politik risklerden kaynaklanacak zararlara ilişkin tazmin oranı, önceden Türk Eximbank tarafından belirlenmek kaydı ile azami % 90’ı aşmayacaktır.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ:
ü  Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi’ne haiz olmayan ihracatçılar Türk Eximbank’dan temin edecekleri Teklifname ile birlikte Sevk Öncesi Dönem Riskler  Talep Mektubu’nu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle Türk Eximbank’a müracaat edecektir. Halihazırda Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi sahibi olan ihracatçıların ise sadece Sevk Öncesi Dönem Riskler Talep Mektubu’nu Türk Eximbank’a göndermeleri yeterli olacaktır.

ü  Sevk Öncesi Dönem Riskler  Talep Mektubu’nun değerlendirilmesini müteakip Türk Eximbank tarafından uygun görülmesi halinde, ihracatçı lehine düzenlenen ve sevk öncesi dönem riskler sigorta kapsamına dair genel şartları ihtiva eden Zeyilname ihracatçıya gönderilir.

ü  Zeyilname lehdarı ihracatçılar İmalat ve Satış Sözleşmesi’ni alıcıları ile imzalamalarını müteakip, 10 işgünü içinde Sevk Öncesi Dönem Riskler Özel Şartlar Başvuru Formu’nu Türk Eximbank’a göndermek suretiyle müracaat edecektir. Sevk öncesi dönem sigorta kapsamının özel şartları ile başlangıç tarihini belirleyecek olan Özel Şartlar ihracatçıya gönderilir. Özel Şartlar’ın geçerlilik süresi 180 gün olup, başlangıç tarihi ilgili İmalat ve Satış Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihtir. Ancak, sigorta kapsamına konu ihracat bedeli alacakların bir gayrıkabili rücu akreditif ya da banka garantisi tahtında ödeneceği hallerde, Özel Şartlar geçerlilik süresi başlangıç tarihi ilgili akreditifin açıldığı ya da banka garantisinin verildiği tarih olacaktır.

ü  İmalat ve Satış Sözleşmesi tutarı üzerinden Sevk Öncesi Dönem Prim Oranları Listesi’nde belirtilen prim oranları dikkate alınarak hesaplanacak prim tutarı, Özel Şartlar’da belirtilecek ve Özel Şartlar’ın düzenlenme tarihini müteakip 15 işgünü içinde Türk Eximbank hesaplarına nakden ve defaten ödenecektir.

ü  İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu işin ifasını tamamlayan Sigortalı, ilgili malların sevkiyatının gerçekleştirildiğini, sevkiyat tarihinden itibaren 5 işgünü içinde Türk Eximbank’a yazılı olarak bildirecektir. Ancak, Sigortalı’nın alıcısıyla yaptığı anlaşmaya göre 180 gün süreyle geçerli Özel Şartlar kapsamında İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu malların ihracını gerçekleştiremediği hallerde, İmalat ve Satış Sözleşmesi’ne konu malların alıcısına son teslim tarihi Türk Eximbank’ın yazılı ön onayı ile azami 180 gün süreyle uzatılabilir ve hesaplanacak prim tutarı ile gerekli değişiklikler yazılı olarak Sigortalı’ya bildirilir. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi geçerlilik süresinin Özel Şartlar geçerlilik süresinden daha önce sona erdiği hallerde, Sigortalı herhangi bir hak kaybına uğramamak için Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Genel Poliçesi’nin bir yıl süreyle uzatılması talebiyle Türk Eximbank’a müracaat edecektir.

ü  Zeyilname kapsamındaki ticari ve/veya politik riskler kaynaklı herhangi bir zararın ortaya çıkması halinde Sigortalı, Türk Eximbank’ın sevk öncesi dönem sigorta kapsamına konu imalatı durdurduğunu bildirdiği yazı tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Zarar Bildirim Formu ile Türk Eximbank’a müracaat eder ve zararın kesinleşmesini müteakip Sevk Öncesi Dönem Tazminat Talep Formu ile tazminat talebinde bulunur.

ü  Tazminat talebinin alınmasından sonra, Sigortalı’nın Türk Eximbank tarafından talep edilen her türlü işlemi tamamlaması ve her türlü belgeyi tevsik etmesi şartı ile tazminine karar verilen zarar tutarı Türk Lirası olarak Sigortalı’ya ödenir.

http://www.eximbank.gov.tr

8 Kasım 2010 Pazartesi

İhracatçılar Çözümü Erdoğan'da Arıyor...

İhracatçılar, kur politikası ve diğer sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a götürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, acil randevu istedikleri Başbakana bütün sıkıntılarını detaylı bir şekilde anlatacaklarını bildirdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la da görüşmek istediklerini söyleyen Büyükekşi, değerli para konusunda kavram kargaşası bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin itibarı için değerli paraya taraf olduklarını, ancak günümüzde değerliden öte "aşırı değerli TL" sorunu bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Değerli para iyidir de, biz aşırı değerli paraya karşı çıkıyoruz. Biz, (dolar 1,7 veya 2 lira olsun) demiyoruz. Kırmızı çizgimiz dolar için 1,5 lira, euro için de 2,1 lira düzeyiydi. Ancak bugün gelinen nokta ortada" diye konuştu.

Başbakana iletilecekler talepler
TİM Başkanı, ihracatçının önünü görmesini sağlayacağını dile getirdiği ve Başbakan Erdoğan'a da götüreceklerini söylediği çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:
-Kur İstikrar Fonu hemen kurulmalı.
-İhracata verilen destek şu anda 600 milyon lira dolayında. Bunun acilen ihracatın yüzde 1'i olması temin edilmeli.
-Sırf ihracata yönelik 500 milyon lira sermayeli Kredi Garanti Fonu kurulmalı.
-Eximbank, biran önce alıcı kredilerine, ülke kredilerine yönelmeli ve sigorta sistemi genişletilmeli.
-Merkez Bankası döviz rezervlerini artırsın.
-Merkez Bankasının son günlerde yaptığı gecelik faiz indirimleri hiçbir işe yaramıyor.
-Esnek çalışma biran önce başlatılsın.
-Özel İstihdam Büroları düzenlemesi hemen çıkarılsın.
-Kıdem Tazminatı Fonu uygulamasına biran önce geçilsin.
-Bölgesel asgari ücret uygulamaya girsin.
-İstihdam üzerindeki yükler azaltılsın.
-Teşvik sistemi yeniden düzenlensin.

Haberin Tamamı:
http://www.dunya.com/ihracatcilar-erdogana-gidiyor_105465_haber.html?

7 Kasım 2010 Pazar

CEO'ların Ortak Özelliği: Yaratıcılık

Muhtar KENT - Coca Cola CEO'su

60 ülkedeki 33 sektörden 1.500'den fazla CEO'nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmadan bazı sonuçlar:
  • Her 10 CEO'dan 8'i, iş ortamının çok daha karmaşık hale gelmesini bekliyor, ancak sadece %49'u, işletmelerin bu karmaşıklıkla başarıyla mücadele edebilecek donanıma sahip olduğuna inanıyor.
  • "Yaratıcı Liderlik", analiz edilen 17 bölgeden 10'unda, 1 numaralı liderlik özelliği olarak belirtiliyor.
  • Yaratıcı liderler, sektör, işletme ve gelir modellerinin statükosunu kırmaya daha hazırlıklı.
  • Yaratıcı liderlerin %81'i, inovasyonu temel yetenekler arasında üst sıralara konumlandırıyor.
  • CEO'lar, yaratıcı liderliğin bazı köklü inanışları yıkmaları gerektiğini kabul ediyor. Yaklaşımlarının geleneksel değil özgün olması gerektiğini düşünürken, en önemli üç liderlik özelliğini yaratıcılık, küresel düşünme ve bütünlük olarak öngörüyor.
  • CEO'lar gelecek 5 yılda, yeni kaynaklardan elde edilecek gelirleri iki katına çıkarmaları gerektiğini belirtiyor; %79'u ise ekonomik gücün hızla gelişmekte olan pazarlara doğru kayacağını öngörüyor.
  • Teknolojinin işletmeler üzerinde oluşturması beklenen etki, son dört araştırmada önem sıralamasında altıncılıktan ikinciliğe yükseldi.
  • Üstün yönetim becerileri geliştiren işletmeler, gelecekte yeni kaynaklardan elde edilen gelirlerin, geleneksel rakiplerine göre %20'den fazla artmasını bekliyor.
Haberin Tamamı:
http://www.marketingturkiye.com/yeni/Arastirma/Arastirma_Detay.aspx?id=205

5 Kasım 2010 Cuma

İhracat Destekleri Artarak Devam Ediyor...

Çağlayan, "Hizmetler sektöründeki döviz kazandırıcı işlemler de, mal ihracatındaki desteklerden yararlandırılacak" dedi.

Hong Kong'daki temasları sırasında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyen Çağlayan, destekleme fiyat istikrar fonu (DFİF) destekleri kapsamında hizmetler sektörünün de döviz kazandırıcı faaliyet olarak değerlendirileceğini söyledi. Bu konudaki tebliğ taslaklarının Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin imzasında bulunduğunu belirten Çağlayan, söz konusu tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz, uygulama rehberlerini de hemen çıkaracaklarını ifade etti.

Haberin Tamamı:
http://www.dunya.com/hizmetler-de-doviz-kazandirici-faaliyet-olacak_104901_haber.html?

1 Kasım 2010 Pazartesi

İhracat Rakamları Açıklandı...

2010 yılı itibarıyla ihracatımız: 92 milyar 675 milyon dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Sivas TSO’da düzenlenen toplantıda Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayı ihracatı 2009-2010 yıllarının rekorunu kırdı ve Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.
TİM verilerine göre, bu yıl Ekim ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 8,84 artışla, 10 milyar 790 milyon dolara yükseldi.
Açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim dönemindeki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,41 artışla 92 milyar 675 milyon dolara yükselirken, son 1 yıllık ihracat ise yüzde 9,12 artışla 111 milyar 632 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında 1 milyar 696 milyon dolar ile en fazla ihracatı gerçekleştiren otomotiv endüstrisi liderliğini sürdürürken, bunu 1 milyar 367 milyon dolar ihracat ile hazır giyim ve 1 milyar 177 milyon dolar ihracat ile demir çelik sektörleri takip etti.

Haberin Tamamı:
http://www.tim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1386:tm-bakan-mehmet-bueyuekeki-cumhuriyet-tarihinin-en-yueksek-ihracat-art-gercekleti&catid=47:timden-haberler&Itemid=106

KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞTürkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:
KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ
SIRA NO: 208
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı”nın yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan KOBİ TFRS metninde belirlenmiştir.
Hukuki dayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
(a) TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,
(b) TMS/TFRS’ler: TMSK tarafından kabul edilen Standartlar ve Yorumlardır. Bunlar;Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ve Yorumlardan oluşur.
(c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,
(d) TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,
(e) Yorum: Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak uygulamaya yön vermek veya standartlara açıklık kazandırmak üzere Kurul onayı ile kamuoyuna duyurulan metni,
(f) KOBİ TFRS: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını,
ifade eder.
YürürlükMADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan KOBİ TFRS yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Uygulama ile ilgili hususlar TMSK tarafından yayımlanacak uygulama tebliğleri ile duyurulur.
YürütmeMADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür

EKLER: http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/11/20101101-3-1.doc