24 Temmuz 2011 Pazar

Dış Ticaret'le İlgili İpuçları - 5 (BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ)


BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (BTB)

Gümrükte işlem yapacak olan mükellefler, eşyanın GTİP’ini tespit etmekte zorlanıyorlarsa gümrük idarelerinden “Bağlayıcı Tarife Bilgisi” tespit talebinde bulunabilirler.

Bağlayıcı tarife bilgisi, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde değişiklik yapılması, Dünya Gümrük Örgütünün yaptığı değişikliklerin ülkemizce de kabul edilmesi gibi durumlarda geçerliliğini yitirir.

BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılır. Halihazırda BTB düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, İzmit ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine verilmiştir.

BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:
a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
c) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,
d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),
e) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b),
f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine www.gumruk.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonları seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

20 Temmuz 2011 Çarşamba

Etkili Özgeçmiş Hazırlama


Özgeçmiş Nedir?
 
Özgeçmiş başvurulan akademik ya da profesyonel pozisyon için uygun olunup olunmadığını göstermeye yönelik hazırlanan; kişisel bilgilerinizin, kariyer hedeflerinizin, becerilerinizin, eğitiminizin, iş deneyimlerinizin, akademik geçmişinizin (yayınlanan eserlerinizin, verdiğiniz dersleriniz, vb), hobilerinizin ve ilgi alanlarınızın yer aldığı özet bir belgedir.
Özgeçmişiniz sizi başvurduğunuz pozisyon için uygun bulunup mülakat aşamasına getirecek ya da işe alım sürecinde elenmenize sebep olacak ilk değerlendirme aşamasıdır. Bundan dolayı özgeçmişinizde doğru bilgilere, net anlaşılır şekilde yer vermeniz çok önemlidir.
Daha detaylı bilgi edinmek için Yazma Becerileri Merkezi'nin düzenlediği Etkili Özgeçmiş Oluşturma Semineri'ne katılabilir; özgeçmişinizi oluşturduktan sonra kontrol edilmesi için Yazma Becerileri Merkezi'nden destek alabilirsiniz.
Resume ile CV Arasındaki Farklılıklar Neler?
 
CV (Curriculum Vitae)'ler, akademik konumlara yapılan başvurular için hazırlanır. Kariyer hedeflerinizi içeren bir giriş paragrafı ile desteklenen CV, çoğunlukla akademik başvurularda kullanılır. CV'ler  verilen konferanslar, alınan sertifikalar, yapılan araştırmalar ve yayımlar gibi akademik çalışmaları içerir.
Resume'ler, iş dünyasına yapılan başvurular için hazırlanır, çok detaylı hazırlanan bir özgeçmiş formatıdır. Resume, 1-2 sayfa uzunluğunda hazırlanan özgeçmiştir. Resume’nin en önemli kısmı; kişinin becerilerini, deneyimlerini ve kariyer hedeflerini potansiyel işverene özetleyen 3 - 4 cümlelik bir giriş paragrafı içermesidir.
Özgeçmiş Çeşitleri
Özgeçmişinizi hazırlamanın tek bir biçimi yoktur. Güçlü yönlerinizi ve deneyimlerinizi net şekilde ortaya koyabileceğiniz, doğru herhangi bir özgeçmiş biçimini kullanabilirsiniz.
 

İşlevsel Özgeçmiş, a
şağıdaki koşullarda kullanılır:
 
•    Başvurduğunuz alanda deneyiminiz yoksa
 
•    Becerileriniz ve yeterlilikleriniz çeşitli alanlara uygulayabiliyorsanız
 
•    Kariyerinizi değiştirmek istiyorsanız
Kronolojik Özgeçmiş, aşağıdaki koşullarda kullanılır:
 
•    Başvurduğunuz alanla ilgili birden fazla deneyiminiz varsa,
 
•    Bu deneyimleri kronolojik olarak düzenleyebiliyorsanız,
 
•    Bu tip özgeçmişleri şirketler için üst düzey yönetici arayan kişi ve/ veya kurumlar ve işverenlere göndermekte fayda vardır çünkü bu özgeçmişler, işe başvuran adayla ilgili bilgileri çok iyi bir şekilde özetler.
Yeni Mezunlar Özgeçmişleri’nde neleri ön plana çıkarabilir?
o        Kariyer hedeflerinizi ve becerilerinizi kısaca anlatan cümle
o        Becerilerinizi sergileyen, ücretsiz de olsa çalıştığınız yerlerdeki iş tecrübeniz
o        Gönüllü olarak yer aldığınız projeler
o        Aldığınız dersler ve yaptığınız projeler

"Etkili" Özgeçmiş Yazımı için İpuçları
 
 
İyi bir özgeçmiş, bir dakikadan kısa süren bir okumayla başvurduğunuz konum için uygun bir aday olduğunuzu belgeler. Bu hedefe ulaşmak için aşağıda yer alan ipuçları size yardımcı olabilir:
o      Okuyucuya Yönelik: Özgeçmiş, iş ve başarılarınızın ansiklopedik bir listesi değil, kısa ve öz bir dille yazılmış, belirli bir konum için becerilerinizi ve yetkinliklerinizi vurgulayan belgedir.
o     Pazarlama Aracı: Özgeçmişinizi yazarken işverenin ihtiyaçlarını ve başvurduğunuz konumun gerektirdiği bilgi ve becerilerinizi göz önünde bulundurunuz. Şirket ve/veya iş hakkında ne kadar çok bilgi toplayıp özgeçmişinizi ona göre düzenlerseniz, özgeçmişiniz o kadar etkileyici olacaktır.
o     Genel Olmayan: Başvurduğunuz her konum için farklı özgeçmişler hazırlayınız. Kariyer hedeflerinizi belirtirken "Rekabetçi bir pozisyon", "dinamik şirket yapısı", "kusursuz iletişim becerilerim" gibi yoruma açık, tartışma getiren kullanımlardan kaçınınız.
o     Anahtar Sözcükler: Özgeçmişiniz bir dakikadan daha kısa bir süre içinde okunacağını göz önünde bulundurarak pozisyonu destekleyen deneyim ve beceriler ile ilgili anahtar kelimeleri özgeçmişin ilk yarım sayfası içerisinde kullanınız.
Özgeçmiş Bölümleri
 
Fotoğraf: Yabancı okuyucunun cinsiyetinizi anlaması ve kısmen de olsa sizi tanıması için özgeçmişinizin sağ sol üst köşesine bir fotoğraf koymanız faydalı olacaktır.
İletişim Bilgileri: E-mail adresinizi ve size ulaşılabilecek telefon numarasını ilk iki satır içerisinde, 14-16 punto kullanarak belirtiniz. Tüm bilgileri büyük harfle yazmayınız.
Kariyer Hedefleri: Kariyer hedefiniz net ve başvuracağınız konum belli ise bu kısımda yer veriniz. Pozisyon tanımları şirketten şirkete farklılık gösterebileceği için her şirket için doğru pozisyon tanımını kullanmaya dikkat ediniz.
Birden çok kariyer hedefiniz varsa; başvurduğunuz konuma göre ayrı özgeçmişler ve başvuru mektupları düzenleyebilirsiniz. Kariyer Hedefleri bölümünü pozisyona yönelik yazmayınız çünkü bir pozisyonun gerektirdikleri şirketten şirkete değişebilir. Birden fazla kariyer hedefiniz varsa, bu bölümü her biri için uyarlayınız. Hazırladığınız bu farklı özgeçmişleri kime, nereye, ne zaman gönderdiğinizi not ediniz. Aksi takdirde bağlantıları / adresleri / tarihleri birbirine karıştırabilirsiniz
Eğitim: 5 yıldan az deneyimi olan yeni mezun iseniz, Eğitim bölümünü İş Deneyimi'nden önce yazınız. Mezun olunan okulun ismi, diploma programınız, yeri ve genel ortalamanız (GPA) bu kısımda yer verilmesi gereken detaylardır. Genel ortalamanız yazılı değilse, düşük olduğu kanısına varılacaktır
Genel ortalamanız düşükse ve akademik becerileriniz / bilgileriniz başvurduğunuz pozisyon ile doğrudan ilintiliyse; özgeçmişinizle birlikte göndereceğiniz Başvuru Mektubu’nuzda ortalamanızın düşük  olma gerekçelerini açıklamanız faydalı olacaktır.
Alınan İlgili Dersler: Başvurduğunuz pozisyona yönelik yeterli bilgi, beceri ve isteğe sahip olduğunuzu belirtmek için bu alanlarda aldığınız dersleri ve gerçekleştirdiğiniz projeleri yazabilirsiniz. Özellikle işletme ve bilgisayar alanlarında alınan dersleri belirtmeniz faydalı olacaktır.
İş Deneyimi: İşin kendisinden çok, sizin kendi becerilerinizi ve yetkinliklerinizi vurgulamanız önemlidir. İşe sizin yaptığınız katkıları ön plana çıkarınız. Bu noktalara öncelik vermeniz sizi diğer adaylar arasında ayrıcalıklı yapacaktır.
Yeni mezunlar için beceriler, pozisyon ünvanlarından daha önemlidir.
İş deneyiminiz, becerilerinizin bir kanıtıdır. Ücretsiz stajlar, komite üyelikleri, ekip projeleri, gönüllü hizmetler gibi etkinlikler bu bölümde irdelenebilir.
Çeşitli alanlarda kullanılabilen bazı anahtar kelimeler şöyle sıralanabilir: liderlik, farklı görevler yürütebilme, takım çalışması, zaman yönetimi becerileri, kişilerarası ilişki becerileri, bağımsız çalışma, yazılı ve sözlü beceriler, bilgisayar becerileri.
Başarılar / Ödüller: Aradığınız işle bağlantılı  akademik başarılarınızı ve sosyal yetinizi gösteren etkinlikleri yazınız. Lise başarı derecelerinizi ve ödüllerinizi istiyorsanız en sonda belirtiniz.
Diller: Anadil, temel, orta, ileri düzey veya sadece okuma becerisi seviyelerini kullanarak dil yeterlilik düzeyinizi belirtiniz.
Kişisel Bilgi: Adres bilgileri, doğum tarihi, ehliyet durumu, uyruk ve medeni hal bu bölümde belirtebileceğiniz bilgilerdir.
Etkinlikler ve İlgi Alanları: Üyesi olduğunuz kulüp, organizasyon ve / veya dernekleri mümkün olduğu kadar kısa şekilde yazınız. Hobilerinizi de bu bölümde belirtebilirsiniz.
Referanslar: İletişim bilgilerini verebileceğiniz kişileri referans gösteriniz. Kişinin adı ve soyadı, ünvanı ve adresi (iş ve e-posta) referans göstermek için gerekli olan bilgilerdir. Kişileri referans olarak özgeçmişinize eklemeden önce bilgilendirmeyi ve onay almayı unutmayınız.
 

Özgeçmiş Biçimi
 
Madde şeklinde listeleyerek ve gerektiği yerlerde paragraf düzeni kullanarak yazınız. Birinci tekil şahıs kullanımından kaçınınız. Kısa ve öz olması için sıfatlar ve güçlü fiiler kullanınız. Mevcut iş deneyimlerinizi belirtirken geçmiş zaman kullanmanız faydalı olacaktır. Özgeçmişinizin uzunluğu:
 
o        5 yıldan az deneyim için 1 - 2 sayfa
 
o        5 - 10 yıl deneyim için 2 - 3 sayfa
 
o       10 yıldan fazla deneyim için aradığınız pozisyona uygun olan, tercihen en son edindiğiniz deneyimleri vurgulayan 3 sayfa
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 
    * Özgeçmişinizde kullandığınız yazı karakterinin, gönderdiğiniz kişinin kullandığı ile uyuşmaması olasılığına karşı elektronik özgeçmişinizi hazırlarken klavye düzenini İngilizce'ye ayarlayınız.
 
    * İddialarınıza inandırıcılık katmak için para, zaman ve miktar gibi somut ifadelerden bahsederken, şirket gizlilik kurallarını ihlal etmemek koşuluyla, rakam kullanınız. Örnek: "Yaklaşık 1000 okuyucu tabanı bulunan Okyanus adlı dergide editörlük yaptı."
 
    * Eylem belirten sözcükleri tercih ediniz: gerçekleştirmek, yaratmak, denetlemek, yönetmek, başlatmak, vb. Eylem Kelime Listesi
 
    * Bilgi tekrarından kaçınınız.
 
    * Özgeçmişinize diploma , sertifika kopyaları gibi belgeler eklemeyiniz.
 
    * Amerika'ya göndereceğiniz özgeçmişlere kilo, boy, cinsiyet gibi bilgileri yazmayınız (bu tür bilgileri sormak ayrımcılık olarak kabul edildiğinden özgeçmişinizde belirtmenize gerek yoktur.)
 
    * Kariyer hedeflerinizden tam emin değilseniz bu bölümü özgeçmişinize koymayınız.
 
    * Tercihen krem rengi veya kırık beyaz ve A4 ölçüsünde bir kağıt kullanınız.
İş İlanlarına uygun özgeçmiş  yazarken nelere dikkat etmeliyim?
İş arayan adaylar, çeşitli şirketlerin/ firmaların web sayfalarını, gazetedeki iş ilanlarını ve işe alım danışmanlık firmaları-headhunter duyurularını titizlikle gözden geçirmelidir.
İş ilanlarını okurken adaylar, şu noktalara dikkat etmelidirler:
    * Konum ünvanını, şartlarını ve sorumluluk tanımlarını işaretleyiniz ve özgeçmişinizi yazarken bu kelimeleri kullanınız.
 
    * İlanın dilini yansıtacak şekilde özgeçmişinizi şekillendiriniz.
 
    * Başvuru mektubunuzda ilanın tarihini ve ilanı nerede gördüğünüzü belirtiniz.

Yazının Tamamı: http://www.sabanciuniv.edu

17 Temmuz 2011 Pazar

İnternet Bağımlılığınızı Test Edin...


Çin’de yapılan bir araştırmaya göre internette çok fazla zaman geçiren insanların hafızası ve karar verme yeteneği olumsuz yönde etkileniyor.

24 MİLYON gencin internet bağımlısı olduğu Çin’de yapılan bir araştırmaya göre, internette çok fazla zaman geçirmek, gençlerin beynine zarar veriyor. PLoS ONE dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, günde 8-13 saatini internette oyun oynayarak geçiren 19 yaşındaki 18 üniversite öğrencisinin çekilen tomografileri inceledi. Çok fazla internet kullanmanın beyinde körelme belirtileri gösterdiği belirlendi. Kişinin konsantrasyonunu, hafızasını ve karar verme yeteneğini etkileyen bu körelme, davranış bozukluğuna neden olabiliyor.
Bağımlılığınızı test edin

1) İnternetteyken kendinizi “içiniz çekilmiş” gibi hissediyor musunuz.
2) İnternette daha fazla zaman geçirince, interneti kullanmak sizde tatmin hissi yaratıyor mu?
3) İnternete sürekli girmeyi azaltınca ya da internete hiç girmeyince, kontrolünüzü kaybettiniz mi?
4) İnternet kullanımını azaltınca ya da internete hiç girmeyince, sinirli, aksi, depresif, hassas hissediyor musunuz?
5) Planladığınızdan daha çok online kalıyor musunuz?
6) İnternet yüzünden önemli bir ilişki, iş, eğitim ya da kariyer fırsatını kaybedecek risk aldınız mı?
7) İnternetteki aktivitilerinizle ilgili gerçekleri saklamak için, ailenize, terapiste ya da başkalarına yalan söylediğiniz oldu mu?
8) Problemlerinizden kaçmak için ya da sinirli modunuzdan kurtulmak için interneti kullanıyor musunuz?

* Eğer 1-5 arasında "Evet" cevabı verirseniz internet bağımlısınız.

Haberin Tamamı: http://www.hurriyet.com.tr/

15 Temmuz 2011 Cuma

Yılların Efsanesi: 1 kg. pamuk mu yoksa 1 kg demir mi daha ağırdır?


Yılların efsanesi, "1 kg. pamuk mu yoksa 1 kg demir mi daha ağırdır?" sorusunun cevabını googleda araştırınca çıkan sonuç aşağıdadır :) Sakın "Peki sen neden bunu araştırdın?" diye sormayın :)))))

(Vdemir=V1,Vpamuk=V2)
Aslında bu bir fizik sorusu olmalı!...
Atmosfer ortamı bulunduğundan ötürü demir ve pamuğa bir kalkdırma kuvveti etkir.
mdemir.g-V1.dhava.g=1(kilogram).g=mpamuk.g-V2.dhava.g
mdemir.g-V1.dhava.g=mpamuk.g-V2.dhava.g
mdemir-V1.dhava=mpamuk-V2.dhava

Hemen hemen eşit kütleli bir miktar pamuğu hacmi bir miktar demirin hacminden büyüktür (ddemir<dpamuk olduğundan V2>V1)
mpamuk-mdemir=V2.dhava-V1.dhava
mpamuk-mdemir=dhava.(V2-V1)
V2>V1 olduğundan denklemi sağ tarafı pozitif, dolayısıyla sol tafaı da pozitiftir. Yani;
mpamuk>mdemir

Aslında atmosfer koşullarında eşit ağırlıkta yoğunlukları farklı iki cisimin kütleleri farklıdır. Pamuğun kütlesi daha fazla olduğundan ağırlığı da daha fazladır. Yani atmosfer ortamında, deniz seviyesinde ağırlıkları 1er kg olan pamuk ile demiri rakımı daha yüksek bir yere götürüp tekrar ölçtüğümüzde küçük bir miktar da olsa pamuğun ağırlığı daha fazla ölçüldüğü gözlenecektir.

Kaynak: www.bilimfeneri.gen.tr

İnternet’ten ayakkabı satışına karşıydım, ta ki bir ayda 22 bin çift satana kadar...


Hotiç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hotiç, sadece bir ayda 22 bin çift ayakkabı satışıgerçekleştirdikleri zaman internetin vazgeçilmez bir satış kanalı olduğunu anladığını söylüyor

Bir yıl önce internetten ayakkabı satışına karşı olduğunu söyleyen Hotiç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hotiç, “İnternetten ayakkabısatılır mı diye bir soru işaretim vardı. Bir ayda 22 bin çift ayakkabı satışıgerçekleştirdiğimiz zaman internetin vazgeçilmez bir yenilik ve satış kanalı olduğunu anladım” dedi.

Artık e-ticareti çok önemsediğini kaydeden Hotiç, “Bu yıl 100 bin çiftten daha fazla ayakkabı satmışolacağız. Şirket içinde bir e-ticaret departmanı oluşturduk. Hotiç’in online mağazası eylül ayından itibaren devreye girecek” diye konuştu.
İnternet satışı için yeni bir line yapmak istediklerini belirten Hotiç, “Bu line internet tüketicisinin talebine uygun ve daha ekonomik olacak” dedi.

Hotiç’in şu anda yurtiçi ve yurtdışında toplam 85 mağazaya ulaştığını söyleyen Hotiç, şöyle devam etti:“Yurtdışında Rusya, Irak, İran ve Kıbrıs olmak üzere altı mağazamız var.İran’da alışveriş merkezleriyle birlikte büyüme planımız var. Rusya’da üçüncü mağazamızı açmayı planlıyoruz. Her ülkede mağaza açmak yerine bir pazarda güçlü olup marka yatırımı yapmak istiyoruz.”

Yılsonunda toplamda 90 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Hotiç,“Önümüzdeki yıl mağaza sayımız 100’ü geçecek. 2015 yılında ise yurtiçi ve yurtdışında toplam 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Haberin Tamamı: www.milliyet.com.tr

14 Temmuz 2011 Perşembe

Memleketimden İnovasyon Manzaraları-2


Yurdumun insanı yeni otomobiline yakışır şekilde koruma önlemini almış. Bu esprili fotoğrafı gönderen arkadaşım Sibel Tümiş'e teşekkürler.

12 Temmuz 2011 Salı

İhracatta Potansiyeli Yüksek Hedef Ülkeler...

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” kapsamında Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Ricardo Hausmann ile MIT öğretim görevlisi Cesar Hidalgo’nun gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarına göre “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli” ihracat potansiyelini artırma bilincinin daha da pekişmesini hedeflenmektedir.

Yapılan araştırmalar sonrasında DTM tarafından şu açıklama yapıldı: “..Görüldü ki; halihazırda BRIC ülkelerinden; Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den daha sofistike bir ihracat yapısına sahip olan ülkemiz, mevcut durumda ihracatını %23-%30 artırma imkanına sahip durumdadır. Bunun için hangi ülke ve bölgelere ağırlık vermemiz gerektiğini ülke ülke tespit ettik…”

Açıklamanın devamında ise tek tek belirlenen potansiyeli yüksek ihracatta hedef ülkeler belirlenmiştir: “Türkiye’nin ihracatını bir bütün olarak aldığımızda, bu ihracatın tamamlayıcısı olan ülkelerle olan ticaretimiz de incelenmiştir. Bu incelemede yalnızca tamamlayıcılık değil aynı zamanda ülkelerin milli hasılaları, ülkemize uzaklıkları da göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda aşağıdaki ülkelere ihracatta Türkiye’nin potansiyele sahip olduğu ve önemli yol alabileceği anlaşılmaktadır. Bu ülkeleri incelediğimizde söz konusu ülkelerin çoğunluğu Doğu Avrupa ülkeleri olan Slovakya, Slovenya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Polonya, Ukrayna gibi ülkeler ile Güney ve Doğu Asya’da yoğunlaşmış Hong-Kong, Kore, Singapur, Japonya, Malezya, Filipinler, Tayland gibi ülkeler olduğu görülmektedir.”

23.000.000


Online pazarlama ve ölçümleme konusunda faaliyet gösteren Comscore şirketinin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, internet kullanıcı sayısı ülkemizde 23 milyona ulaştı.

11 Temmuz 2011 Pazartesi

Cari Açık Nedir?


Türk Dil Kurumu bütçeyi şu şekilde tanımlamış: “Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.” Yani kişilerin, ailenin veya bir kurumun bütçesi olabileceği gibi devletinde bütçesi vardır. Bütçenin gelir ve gider olmak üzere başlıca 2 ana unsuru vardır. Farklı bakış açılarına göre tersinin de savunan olsa da, ister birey, ister devlet olsun, gelirin giderden fazla olması tercih nedenidir.

Gelelim “Cari Açık” meselesine.

Bir ülkenin diğer ülkelerle mali ilişkileri ödemeler dengesi denen bilançoda takip edilir. Bu bilanço diğer ülkelere yapılan ödemeler ve kazandığı döviz gelirlerini söz konusu dönem içinde ne kadar döviz açığı veya fazlası verdiğini gösterir.

Basit bir anlatımla o ülke kazandığından çok harcıyorsa bütçesi açık verecektir. Buna “Cari Açık” denmektedir.
Cari açığı kapatmak için o ülkeye yurt dışından döviz girişi gerekmektedir. Aksi halde döviz krizi söz konusu olacaktır. Döviz bulmanın ise birkaç yolu vardır: krediler, yabancı sermaye yatırımları ve tahvil, bono ve borsa gibi yatırım araçları.

Ödemeler Bilançosunun başlıca 4 bölümü vardır:
1.    Cari İşlemler Hesabı
2.    Sermaye Hesabı
3.    Rezerv Hesabı
4.    Net Hata Noksan Hesabı
Cari İşlemler Hesabı da 4’e ayrılır:

1.    Mal Dengesi: Ülkenin ihracat gelirlerinden elde edilen döviz girdileriyle, ithalat ödemeleri için döviz giderleri arasındaki farktır.
2.    Hizmetler Dengesi: Aynı şekilde ülkenin nakliye, turizm, sigorta vs hizmetlerden dolayı yaptığı alımlar ile satımları arasında oluşan farktır.
3.    Yatırım Dengesi: Ülkenin yurt dışındaki sermaye yatırımları ile ülkeye gelen sermaye yatırımları arasındaki farktır.
4.    Cari Transferler Dengesi: Yurt dışındaki işçi dövizleri bu kalemde incelenir.
Bu durumda cari denge diyince şu formülden bahsedebiliriz:

Cari Denge = Mal Dengesi + Hizmetler Dengesi + Yatırım Dengesi + Cari Transferler Dengesi
Bu formül eğer pozitif (+) bakiye veriyorsa cari fazla, negatif (-) bakiye veriyorsa “Cari Açık” söz konusudur.

Cari Açığı kapatmanın en temel yolu her tür ithalatı azaltırken, ihracatı desteklemekten geçmektedir. Bu durumda Türkiye’nin başlıca ithal kalemlerine bakmak gerekir. Yayımlanan en güncel dış ticaret verilerine bakıldığında %20’den fazla bir oranla enerji ithali ilk sırada yer almaktadır.
Bunun dışında reel rakamlar incelenecek olursa 3 gün önce 8 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan TÜİK verilerine şu şekildedir: Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre; 2011 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi %16,1,  ithalat birim değer endeksi %19 oranında artmıştır. Ancak takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2011 yılı Mayıs ayında, 2010 Mayıs ayına göre, ihracat miktar endeksi orijinal seride olduğu gibi %3,7 azalırken, ithalat miktar endeksi ise %17 oranında artmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar:
http://www.tdk.gov.tr/

10 Temmuz 2011 Pazar

Krizdeki Yunanistan Edirne'li Esnafın Veresiye Defterinde...


Yunanistan'daki ekonomik krizin etkileri, Edirneli esnafın veresiye defterinde de görülüyor. Edirneli esnaf krizdeki Yunan komşularına veresiye mal veriyor.

Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde oturan Yunanlılar Pazarkule Sınır Kapısı'nı kullanarak günü birlik ziyaret ve alış verişleri için Edirne'ye geliyor. Yunanlılar kimi zaman kendi araçlarıyla kimi zamanda dolmuş taksi sistemiyle Edirne'de yemek yiyerek, alış veriş yapıyorlar.

(AA)

8 Temmuz 2011 Cuma

Memleketimden İnovasyon Manzaraları...

Eski bir fotoğrafa denk geldim. Yurdumun pratik insanı duş sorununu inovatif bir yaklaşımla çözmüş durumda...

7 Temmuz 2011 Perşembe

Gümrükte Yapay Kızlık Zarı Kaçakçıları Yakalandı...


ANTALYA Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Çin’de üretilen ve gümrük vergisi ödenmeden Türkiye’ye sokulmak istenen, ambalajlar içinde 45 ’yapay kızlık zarı kanı’na el koydu. Türkiye’de çok az bilinen yapay kızlık zarı kanının, özellikle Arap ülkelerinde rağbet gördüğü belirtildi.

Son yıllarda dünyada internetin yaygınlaşması ile birlikte artan ’Drop Shipping’ (stoksuz e-ticaret), vurguncuların yeni alanı oldu. Bu yolla haksız kazanç elde etmek isteyenler, Yurtdışından kargoya verilen ve değeri 150 Euro’yu geçmeyen mallara uygulanan gümrük muafiyetinden yararlanarak, değerini 150 Euro’dan düşük gösterdikleri çeşitli ürünleri sahte belgelerle yurda sokuyor. İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlarda birçok ürünün 150 Euro’nun altında fiyat etiketi ile Türkiye’ye sokulduğunu tespit eden Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri peşpeşe operasyonlar düzenledi.
İnternet ortamında tanesi bin- 4 bin dolar arasında fiyata alıcı bulduğu belirtilen yapay kızlık zarı kanlarını, ’hediyelik eşya’ bildirimi ile 20’şer dolar değerinde gösterip Türkiye’ye sokmak isteyen H.T.’nin kolileri, Gümrük Muhafaza ekiplerini şüphelendirdi. Kolileri inceleyen ekipler, gümrük vergisi vermemek için değeri 150 Euro’nun altında gösterilen toplam 45 yapay kızlık zarı kanına el koydu.

Haberin Tamamı: www.hurriyet.com.tr

Yeni AB Menşe Kurallarından Haberdarmısınız?


AB’nin pek çok ülkeye tek taraflı olarak uyguladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki tavizlere ilişkin menşe kuralları, Topluluk Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapan Yönetmelik'le 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Gümrük Birliği çerçevesinde ülkemizin de uygulamakla yükümlü olduğu yeni liste ve eski listenin karşılaştırılmasına dair cetvele aşağıdaki linkten erişebilirsiniz...

http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/Sayfalar/ABMense.aspx

5 Temmuz 2011 Salı

Turkish Messenger...


Türk Messenger'a Beklenenin Üzerinde Talep...

24 saat içerisinde 124 ülkeden 250.000 sefer download edildi. Türk messengera olan ilgi nedeniyle ilave sunucuları devreye alan şirket yetkilileri gördükleri ilgiden gayet memnunlar.

Şirket yetkilileri on-line çeviri ve chat yapma imkanı olan programa ilerki günlerde daha fazla özellik ekleneceğini ifade ettiler.

Haberin Tamamı: http://www.mspmessenger.com/

3 Temmuz 2011 Pazar

İthal Etin Gümrük Vergi Oranı %75'e Yükseltildi


Et ithalatındaki gümrük vergisi, yüzde 75'e yükseltildi.

Yüksek et fiyatlarını dengeleyebilmek amacıyla geçen sene sıfırlanan et ithalatındaki gümrük vergisi, Mayıs ayında %60 düzeyine çıkarılmıştı.

Karkas ve yarım karkas, eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas, karkasın ön çeyrekleri ve arka çeyrekleri ithalatında yüzde 75 gümrük vergisi uygulanacak.